Obchvat Velkého Beranova SO203

,
Základní popis mostu: Mostní objekt převádí komunikaci II/602 přes občasnou vodoteč, vodní tok a lesní cestu. Převáděná komunikace je směrově nerozdělená kategorie S9,5/70. Most celkové šířky 11,85 m je navržen jako dvoutrámová spojitá konstrukce o čtyřech polích s rozpětím jednotlivých polí 32,0 + 46,0 + 42,0 + 29,0 m a délkou přemostění 147,4 m. Nosná konstrukce výšky 2,0 m je z dodatečně předpjatého monolitického betonu.

Plzeň – most generála Pattona

Rekonstrukce mostu generála Pattona ev.č. 20- 036.. 1 a 2

Na opravě mostu generála Pattona v centru Plzně se prioritně podílíme jako dodavatel tesařských a betonářských prací na konstrukcích mostního svršku. Dále spolupracujeme s generálním dodavatel na ukládce betonářské výztuže, montážích podpěrných skruží, zdění kamenných zdí i běžných stavebních činností.

Borečnice – Rekonstrukce lávky

Montáž zavěšeného lešení a oprava spodní stavby na lávce VTL plynovodu u obce Borečnice

Na opravě ocelové lávky VTL plynovodu provádíme kompletní výstavbu zavěšeného lešení sloužícího jako přístupové plochy pro práce při obnově nátěrového systému nosné konstrukce. Vzhledem k technickým parametrům a přístupnosti lávky provádíme veškeré práce specializovanými lešenáři - horolezeckým způsobem. Zároveň provádíme opravu spodní stavby spočívající v obetonování konstrukcí do bednění.

Božetice – rekonstrukce mostů

Rekonstrukce mostů 19-035 a 19-036 u obce Božetice

Na rekonstrukci dvou mostů na silnici I/19 u obce Božetice jsme jako subdodavatel prováděli novou spřaženou desku včetně mostního svršku a vybavení. Stavba byla realizována od července do listopadu 2017 a následně byla v prosinci úspěšně uvedena do provozu a předána objednateli.

D1 – úsek 18, EXIT 134 Měřín

Modernizace D1 - úsek 18, EXIT Měřín

Na modernizaci hlavní dopravní tepny, dálnice D1, jsme se na úseku 18 podíleli jako dodavatel tesařských a betonářských prací. Zároveň jsme prováděli ucelené části stavby, především pak mostní římsy a úložné prahy opěr. Stavba byla v roce 2017 uvedena do provozu ve sjednaném termínu a v požadované kvalitě předána objednateli.